STOWARZYSZENIE „PODARUJ RADOŚĆ”


Pracę Ośrodka wspiera Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość”, które powstało w kwietniu 2005 roku z inicjatywy nauczycieli Ośrodka.

Stowarzyszenie powstało przede wszystkim, aby podjąć się organizowania różnych form wspierających działania rewalidacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebujących, w tym m.in.: organizowanie pomocy przedświątecznej – Mikołajki, Gwiazdka, Zajączek, organizowanie wypoczynku (letniego i zimowego), wycieczek i wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych, organizowanie różnorodnych form rozwijających zainteresowania i hobby i umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego (koła zainteresowań/zajęcia pozalekcyjne/zajęcia świetlicowe), wspieranie terapeutyczne i materialne rodzin wychowanków, opracowywanie i realizowanie różnorodnych projektów służących szeroko pojętemu wspieraniu i rozwijaniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie, propagowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących i niepełnosprawnych, szczególnie intelektualnie, organizowanie warsztatów i szkoleń tematycznych, organizowanie środków materialnych i finansowych na te cele (poszukiwanie sponsorów, instytucji wspierających).

Stowarzyszenie opracowuje projekty na organizację czasu wolnego, dzięki którym uczniowie niepełnosprawni rozwijają swoje zdolności, umiejętności i talenty. Dzięki wsparciu Stowarzyszenie uczniowie od 2009 roku uczestniczą w zajęciach świetlicowych, wyjeżdżają na wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze, uczą się pływać i rehabilitują poprzez zajęcia hipoterapii.

30.03.2016 Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS jako organizacja pożytku publicznego – KRS 0000232865


NIP: 924-18-14-129 nr REGON: 080017679

numer rachunku bankowego: 28 1090 2545 0000 0001 0381 9734

email: stowarzyszenie.podarujradosc@wp.pl

prezes Stowarzyszenia tel. 724458323


Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia: 

1. Organizowanie i prowadzenie: grup i warsztatów terapeutycznych oraz ośrodków o wielospecjalistycznych, kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży.

2. Organizowanie imprez, wystaw, festynów, pokazów, warsztatów,odczytów, dyskusji, seminariów, konferencji, konkursów, szkoleń związanych z celami.

3. Opracowywanie i prowadzenie programów i przedsięwzięć wspierających rozwój dzieci i młodzieży oraz ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

4. Prowadzenie świetlic środowiskowych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

5. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych, organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, organizacja czasu wolnego, w tym działania z zakresu turystyki lub rekreacji, organizacja działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym.

6. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, opieki,warsztatów, szkoleń, konferencji oraz konkursów, imprez, turniejów,uroczystości i innych działań dla i na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych.

7. Realizowanie i wspieranie projektów i przedsięwzięć: na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniających kulturę fizyczną i sport,upowszechniających kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe,upowszechniających prawa dziecka.

8. Działania edukacyjne, profilaktyczne oraz terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój dzieci imłodzieży.

9. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych.

10. Prowadzenie działań wspomagających edukację oraz w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej.


Cele Stowarzyszenia:

1.      Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju, edukacji i terapiidzieci i młodzieży.

2.      Pomoc rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom, którzy zajmują się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, terapią oraz opieką i pielęgnacją dzieci.

3.      Współudział w inicjowaniu, koordynowaniu i realizowaniu programów dotyczących rehabilitacji, rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci.

4.      Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.      Dbałość o przestrzeganie praw dzieci, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych.

6.      Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

7.      Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka.

8.      Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych.

9.      Prowadzenie działalności na rzecz niepełnosprawnych.

10.     Upowszechnianie zdrowego stylu życia, edukacja ekologiczna i edukacjaprzyrodnicza.

11.     Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja zdrowotna.

12.     Upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej,kulturowej i obywatelskiej, edukacja historyczna, regionalna, społeczna.

13.     Wspieranie działań propagujących współpracę i współdziałanie oraz aktywność społeczną.