SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Oferta edukacyjna »


Zajmuje się edukacją, rewalidacją, terapią oraz opieką uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształcenie przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specjalnych potrzeb i możliwości ucznia. Celem nadrzędnym jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii ucznia, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wychowania fizycznego, religii, zajęć kształtujących kreatywność, zająć sportowych oraz zajęć rewalidacyjnych. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie są przygotowywani do wykonywania czynności w zakresie majsterkowania, obróbki drewna i metalu, stolarstwa, kulinariów, pielęgnacji roślin, warsztatu prac porządkowych i gospodarczych, sztuki użytkowej, rękodzieła artystycznego, opieki nad osobami mniej sprawnymi, obsługi komputera i sprzętu audiowizualnego oraz do pracy w gospodarstwie domowym.