O NAS


20160818_103852W placówce uczą się dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniowie: niepełnosprawni intelektualnie, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 6-24 lat, w przypadku uczniów z głęboką niepełnosprawnością do 25 roku życia.

„Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie”

Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze działania pomagają mu poznawać świat i uczyć się jak w nim funkcjonować.
Organizujemy dla niego zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania oraz pomagające odkrywać uzdolnienia.
Prowadzimy dla niego zajęcia wyrównujące braki i systematyzujące wiedzę.
Uczymy: jak pokonywać własne słabości, jak radzić sobie z trudnościami i jak uwierzyć w siebie.

§4 Statutu
CELE OŚRODKA
1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zgodnie z obowiązującą podstawa programową.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznych i zdolności twórczego myślenia.
3. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości.
4. Ułatwianie rozumienia samego siebie i poznawania innych ludzi.
5. Uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym
6. Rozwijanie wrażliwości moralnej i otwartości na potrzeby innych ludzi.
7. Poznawanie różnych dziedzin nauki, w tym zdobyczy cywilizacyjnych
8. Wdrażanie do samokształcenia i samooceny w swoich działaniach
9. Rozwijanie sprawności fizycznej i umysłowej oraz zainteresowań i uzdolnień
10. Wdrażanie do aktywnego, twórczego, bezpiecznego i higienicznego trybu życia
11. Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez stosowanie specjalnych i różnorodnych metod i form pracy, rewalidacji oraz terapii
12. Integracja ze środowiskiem osób pełnosprawnych
13. Zapewnianie opieki i bezpieczeństwa

§5 Statutu
ZADANIA OŚRODKA
1. Stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności, w tym wykorzystywanie różnorodnych i specjalistycznych form i metod pracy,
środków dydaktycznych, sprzętu, w szczególności opartych na bezpośrednim poznaniu a także stosowanie innowacyjnych form pracy m.in. z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno
–wychowawczych lub w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojudziecka
2. Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej.
3. Rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia orazprofilaktyki zaburzeń i patologii społecznej.
4. Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny.
5. Integracja uczniów ze środowiskiem
6. Przygotowanie uczniów do jak największej samodzielności w życiu codziennym a także dorosłym
7. Realizacja powyższych zadań odbywa się w oparciu o obowiązujące podstawy programowe, programy wychowawcze i profilaktyki, zatwierdzone
indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne lub indywidualne programy rewalidacyjno – wychowawcze oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.
8. Uczniowie niepełnosprawni w gimnazjum realizują projekt edukacyjny podopieką nauczyciela/zespołu nauczycieli. Projekt mogą realizować
uczniowie z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Nasze działania uwzględniają obszary:
Uczeń/Wychowanek
Nauczyciel
Rodzic/Opiekun
Placówka
Środowisko

PATRON OŚRODKA


Jan_BrzechwaJan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman, ps. Szer – Szeń, Inspicjent Brzeszczot (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej.

Był wnukiem warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda Lesmana, a przy tym kuzynem (po stronie ojca) poety Bolesława Leśmiana, który wymyślił pseudonim artystyczny Lesmana: Brzechwa (nawiązanie do części strzały).

Jan Brzechwa młodość spędził na Kresach Wschodnich, podróżując ze swą rodziną. Jego ojciec, Aleksander, był inżynierem kolejowym. Brzechwa ukończył Zakład Naukowo – Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, a następnie, po przyjeździe do Warszawy – Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie z zapisaniem się na studia wstąpił do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i jako ochotnik uczestniczył w latach 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej, za co go odznaczono. Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Brzechwa

PIEŚŃ OŚRODKA


1) Gdy słońce świeci lub gdy pada deszcz
Gdy ci wesoło albo smutno jest
Możesz przyjść do nas, z nami śpiewać, grać
Otwórz swe serce zamiast w kącie stać.

Refren:
Tu masz przyjaciół i kolegów masz
Bo w naszej szkole miło płynie czas.
Więc warto poznać Jana Brzechwy świat
Nieważne ile dzisiaj ty masz lat.

2) Z nami pokonasz wszystkie trudne dni,
spełnisz marzenia oraz wszystkie sny,
ruszaj więc z nami, dziećmi które chcą,
poznać świat cały i ulepszyć go.

Refren:
Tu masz przyjaciół i kolegów masz
Bo w naszej szkole miło płynie czas.
Więc warto poznać Jana Brzechwy świat
Nieważne ile dzisiaj ty masz lat.

**********

Pieśń naszego Ośrodka powstała we wrześniu 2005 roku.
Autorką słów i muzyki jest pani Marzena Pindel oraz pani Regina Korzeniowska.