Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która podejmuje wszelkie działania
na rzecz zdrowia psychicznego, społecznego i fizycznego całej społeczności szkolnej,
we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.


Po złożeniu wniosku nasza szkoła została uznana za szkołę przygotowującą się do wstąpienia, do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na  rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Zespół do spraw promocji zdrowia w naszej szkole to grupa uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie

1. Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.
2. Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
– uczniowie;
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

 • Cenimy zdrowie fizyczne – bo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.
 • Cenimy zdrowie psychiczne w jego obrębie:

– emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,

– umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

 • Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
 • Cenimy zdrowie duchowe – bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas, która pozwala na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju.