Innowacje realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym:

tytuł: „W świecie filmu”
osoby prowadzące: Kamila Czop- Sasin

Celem innowacji jest realizacja zagadnień dotyczących wartości, tekstów kultury i filmu. Wyjazdy do kina. Oglądanie filmów, które uwrażliwiają i poszerzają wiedzę o relacjach ludzkich. Uczniowie śledząc losy i perypetie bohaterów na ekranie, dowiedzą się jak rozwiązywać własne problemy. Wezmą udział w warsztatach opartych o treść filmu i będą mogli razem z dziećmi z innych szkół porozmawiać o wartościach i tym, co ważne w życiu nastolatków: m.in. o pasji, zainteresowaniach, szacunku, rodzinie, akceptacji i przyjaźni.


tytuł: „Bajeczka terapeutyczna i relaksacyjna w pracy edukacyjnej i terapeutycznej”
osoby prowadzące: Joanna Mierzwiak, Regina Korzeniowska
Szkoła Podstawowa Specjalna

Innowacja jest realizowana od VI 2016 w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz podczas zajęć dydaktycznych z uczniami ZET. Cele realizowane to przede wszystkim aktywizowanie uczniów do rozumienia własnych i cudzych emocji, motywowanie ich do nauki i działania. Podczas ćwiczeń wykorzystywano bajeczki terapeutyczne i bajeczki relaksacyjne jako element wspomagający działania terapeutyczne. Bajeczki stosowano podczas wyjaśniania różnych relacji międzyludzkich, do wyjaśniania zjawisk i czynności życia codziennego, wyjaśniania sytuacji trudnych i problemowych, a także różnych sytuacji stresowych w życiu dzieci i uczniów.

bajeczka-terapeutyczna-1

 

 

 

 

 


tytuł: „Otwieram się na czytanie –zastosowanie metody symultaniczno –sekwencyjnej w pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi”

osoba prowadząca: Regina Korzeniowska

Innowacja jest realizowana od I 2017 w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych. Realizowane cele to:  stymulowanie rozwoju poznawczego i ruchowego, aktywizowanie do poznawania i wymawiania samogłosek, utrwalanie znajomości poznanych samogłosek. Podczas zajęć stosowane są zasady: dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych, stosowanie reguły powtarzanie- rozumienie- nazywanie, wzmacnianie pozytywne. Ćwiczenia rozpoczęto od poznania samogłosek ustnych, wykorzystywano wizualizację integrującą obraz, ruch i dźwięk związany z artykulacją danej samogłoski i wydawaniem dźwięku. Najpierw wprowadzono pojedyncze samogłoski, potem ich sekwencje, następnie sylaby.

in-pedag-regina-symultan-sekwenc


tytuł: „Zastosowanie tutoringu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi”

osoby prowadzące: Regina Korzeniowska, Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta

Realizację innowacji rozpoczęto w I 2017 w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem głównym oddziaływań jest aktywizowanie uczniów do lepszego poznanie samego siebie oraz rozpoznania własnych talentów, uzdolnień i mocnych stron, a także rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju. Podczas ćwiczeń prowadzono działania uwzględniające wzmacnianie pozytywne, opowiadanie o swoich potrzebach, możliwościach, ale i trudnościach oraz o sytuacjach stresowych. W pierwszym etapie wprowadzania oddziaływań skupiono się na nawiązaniu relacji z uczestnikami i tworzeniu klimatu rozmowy o sobie i swoich potrzebach. Stosowano indywidualizację oraz dostosowywanie komunikatów do możliwości uczniów.


tytuł: „Zastosowanie programu MAKATON we wspomaganiu porozumiewania się”

osoby prowadzące: Regina Korzeniowska, Beata Domagała, Magdalena Serwin

Innowacja jest realizowana od VI 2016 jako metoda wspomagająca porozumiewanie się w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celami głównymi realizacji innowacji są przede wszystkim aktywizowanie do mówienia oraz umożliwienie lub poprawa komunikacji z otoczeniem. Program MAKATON jest stosowany jako metoda wspomagająca komunikację, w zakresie nauki podstawowych znaków i symboli, w przypadku dzieci mających poważne trudności w wymowie lub z głębokimi zaburzeniami wymowy. Planowanie oddziaływań dostosowane jest do osoby i jej potrzeb oraz możliwości. Główna zasadą jest duża indywidualizacja.

in-pedag-regina-makaton


 tytuł:  „Apele Dobrego Zachowania (Motywujące)”

osoby prowadzące:  Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta

Apele Dobrego Zachowania (Motywujące) organizowane są dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Odbywają się raz w miesiącu jako podsumowanie zachowania uczniów w poszczególnych klasach. Uczniowie, którzy przestrzegają ustalonych zasad zostają wyróżnieni przez wychowawców i nagrodzeni na apelu dyplomem oraz gromkimi brawami. Nagrodzeni uczniowie stają się jednocześnie wzorem do naśladowania przez koleżanki i kolegów ze szkoły. Wiemy, iż niektórzy uczniowie mocno się starają, aby otrzymać niebieski dyplom i bardzo nas to cieszy 🙂

20170306_110735


tytuł: „Igłą malowane”  osoba prowadząca: Anna Kwiatkowska

Głównym celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów, zwłaszcza w zakresie szycia i wyszywania ręcznego. Zdobyte sprawności będą mogły być użyte w życiu codziennym, a docelowo stanowić w przyszłości źródło dochodu.  Innowacja skierowana do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.


tytuł: „Pasmanteryjne fantazje”  osoby prowadzące: Lucyna Wiszewska, Anna Sobczyńska, Joanna Mierzwiak, Magdalena Serwin

Celem innowacji jest  wyzwolenie  w uczniach ich ambicji i chęci podjęcia nowych działań,  rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych oraz budzenie szacunku i zainteresowania sztuką rękodzielniczą. Zajęcia prowadzono w klasach PdP i Gimnazjum ZET, podczas których uczniowie poznali sposoby posługiwania się różnorodnymi przyborami, technikami i materiałami pasmanteryjnymi. Podczas pracy kształtowali poczucie przydatności wykonywanych prac,  rozwijali małą motorykę, a także rozładowywali  negatywne emocje i wzmacniali pozytywne.


tytuł: „Strategie w komunikacji wspomagającej i alternatywnej w pracy z uczniem”  osoby prowadzące: Beata Domagała, Anna Sobczyńska, Magdalena Serwin, Joanna Mierzwiak, Katarzyna Makuch, Regina Korzeniowska

Innowacja kierowana jest do uczniów: Szkoły Podstawowej, Zespołów rewalidacyjno- wychowawczych, uczniów nauczania indywidualnego z głębokimi zaburzeniami mających trudności w porozumiewaniu się. Opracowane strategie- sytuacje towarzyszące porozumiewaniu się odbywają się podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Mają na celu zmniejszenie poczucie zagrożenia,  redukują frustracje wynikające z braku możliwości wyrażenia siebie,  dają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, emocji, wyrażenia siebie, umożliwiają nawiązanie relacji i wejścia w kontakt z drugim człowiekiem, poprawiają jakość życia, dają realny wpływ na sytuacje w jakich znajduje się uczeń,  w wielu przypadkach powoduje rozwój mowy werbalnej.


tytuł: „Słodkie podróże po świecie”  osoby prowadzące: Joanna Mierzwiak, Magdalena Serwin, Lucyna Wiszewska, Anna Sobczyńska, Beata Domagała

Innowacja pedagogiczna „Słodkie podróże po świecie”, realizowana jest wraz z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, klas Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Głównym jej celem jest poznawanie przez uczniów nowych nieznanych smaków, zapachów, produktów, które zachęcą wychowanków do komponowania ciekawych przysmaków cukierniczych, z różnych zakątków świata. Uczniowie przygotowują najbardziej popularne dla danego kraju czy regionu przysmaki, tworzą segregator z przepisami, a przy okazji poznają ciekawostki kulinarne poznawanego kraju.


tytuł: „Stopa to podstawa”  osoba prowadząca: Dorota Zińska

Innowacja realizowana jest w ramach zajęć z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposabiającej do pracy z lekką, umiarkowaną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Stworzona jest z myślą o uczniach, którzy mają problemy związane z prawidłowym ustawieniem stóp. Wiele osób nie zwraca uwagi na to czy ich stopy są prawidłowo stawiane podczas chodu, a tak naprawdę to, jak stawiamy stopę ma bardzo duże znaczenie. Konsekwencjami złego ustawienia stóp mogą być kłopoty z kolanami, biodrami a nawet z kręgosłupem. Aby zapobiec bądź zmniejszyć dolegliwości wynikające z nieprawidłowego ustawienia stóp  potrzebne jest wykonywane różnego rodzaju ćwiczeń stóp oraz masaż.


tytuł: „Młodzi wolontariusze”  osoby prowadzące: Hanna Sońta, Małgorzata Burchardt, Joanna Mierzwiak

Innowacja realizowana jest od stycznia 2017 r. z uczniami klas: przysposabiającej do pracy oraz gimnazjum i ma na celu, przede wszystkim propagowanie idei wolontariatu, wzmacnianie samooceny uczniów, doskonalenie ich umiejętności prospołecznych, integrację  ze środowiskiem lokalnym oraz zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń.

W ramach działalności wspomagamy:

– dzieci z Przedszkola nr 2 – współorganizując ciekawe zajęcia, czytając maluchom książki oraz pomagając w codziennych czynnościach,

–  kolegę Maćka – zbierając plastikowe korki w celu rehabilitacji chłopca,

– schroniska dla bezdomnych zwierząt – organizując zajęcia otwarte dla młodszych kolegów i koleżanek uwrażliwiając na potrzeby zwierząt, a także akcje/ zbiórki żywności, ciepłych okryć/ posłań, itp.,

– uczestniczymy w akcjach „Kredki dla Afryki” oraz „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.


tytuł: „Moje portfolio”  osoby prowadzące: Hanna Sońta, Małgorzata Burchardt

Istotą poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności związane z podejmowaniem dalszego dokształcania oraz poruszaniem się po rynku pracy. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną powinni zostać wyposażeni m. in. we wzory podstawowych dokumentów, biuletyny informacyjne, dane teleadresowe placówek wspierających i aktywizujących zawodowo. Uczniowie gromadząc na bieżąco materiały tworzą indywidualne Portfolio.

Głównymi celami innowacji są:

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju
 • rozwijanie świadomości własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej możliwości kontynuacji nauki
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego runku pracy
 • zgromadzenie materiałów w indywidualnym Portfolio  i korzystanie z nich w praktyce po zakończeniu edukacji  w SOSW

tytuł: „Zrób to sam- być jak Adam Słodowy”  osoba prowadząca: Robert Korzeniowski

Innowacja realizowana jest w ramach zajęć lekcyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Realizowane cele to: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień technicznych uczniów, rozwijanie zainteresowań uczniów w obszarze majsterkowania i konstruowania, kształtowanie u uczniów postawy twórczej i kreatywnej, zachęcanie uczniów do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Ważnym elementem realizowanej innowacji jest aktywizowanie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia podczas wykonywania prostych wyrobów z drewna i modelarstwa.


tytuł: „Elektroniczny album wspomnień”  osoba prowadząca: Donata Wilczyńska

Innowacja skierowana do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zakłada doskonalenie umiejętności obsługi komputera.


tytuł: „Urzędowe a… b… c…, czyli jak załatwić sprawę w urzędzie?” osoba prowadząca: Kamila Czop-Sasin

Innowacja jest realizowana w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie i wyjść edukacyjnych. Główne założenia i cele innowacji to realizacja zagadnień dotyczących działania Urzędu Gminy, Urzędu Pracy, ZUS, US, Poczty, banku. Odwiedzenie urzędów w naszym mieście, pokazanie, co, w którym okienku można załatwić. Jak należy się zachować, gdzie można pobrać druki, bądź zapytać o pomoc.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas VII, VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.


tytuł: „Do serca przytul psa, weź na kolana kota” osoby prowadzące: Anna Markowska, Katarzyna Makuch

Zwierzę nie jest zabawką, którą można porzucić, gdy się znudzi.  Innowacja przybliża dzieciom „zwierzęcy” świat, uczy pozytywnych postaw wobec zwierząt, wrażliwości na krzywdę, opiekuńczości. Dzieci przełamują lęki, uczestniczą w wielkiej przygodzie. Ideą wyjazdów do schroniska jest zobaczenie, do jakich miejsc trafiają zwierzęta niechciane. Ma ona na celu uświadomienie dzieciom, że przemyślenie decyzji o posiadaniu psa jest naprawdę ważne. Innowacja wykorzystuje także naturalną potrzebę ciekawości świata, jaką ma każdy młody człowiek. W zdecydowanej większości odwołuje się do doświadczeń dziecka. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.


tytuł: „ABC zdrowia i przyrody” osoby prowadzące: Anna Chilmanowicz, Anna Graca

Szkoła Podstawowa klasy I-III.

Innowacja jest realizowana od października 2017r. w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim  i umiarkowanym. Cele realizowane to przede wszystkim  rozwijanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez praktyczne działanie i bezpośredni kontakt z przyrodą,  zwiększenie aktywności ruchowej uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia. Między innymi prowadzono działania dotyczące: pielęgnacji roślin doniczkowych w szkole i w klasie, zajęcia ekologiczne w Parku Słowiańskim z okazji Dnia Ziemi, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i spacery związane z obserwacją przyrody, Udział w konkursie plastycznym                    pt. „Zdrowe jedzenie to mądre myślenie”, spotkania z panią pielęgniarką, zajęcia kulinarne.


tytuł: „W co bawią się dzieci z różnych stron świata?” osoby prowadzące: Alicja Jakubowska, Anna Graca

Innowacja jest realizowana w ramach zajęć grup ośrodka- świetlicy szkolnej. Realizowane cele to przede wszystkim rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów zabawami i zajęciami ich rówieśników mieszkających w różnych regionach świata. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję poznać gry i zabawy, w które bawią się m.in. dzieci z Niemiec: „Kapelusz Szachmotuły”, Włoch: „Bingo”, Francji: „Slalom nosków”, Grecji: „Baba Jaga patrzy”, Zimbabwe „Ence pence”. W czasie wspólnych zabaw okazało się, że pomimo wielu kultur różniących się często wyraźnie od siebie, wszystkie mają jednak wspólną cechę: dzieci zawsze i wszędzie się bawią. Reguły tych zabaw są do siebie bardzo podobne, mogą być jedynie czasami – zależnie od kraju i kontynentu – potrzebne inne materiały i rekwizyty.


PROGRAMY EDUKACYJNE:

1. „Czytanie to świetna zabawa” autor programu: Kamila Czop-Sasin

Główne cele programu to rozwijanie komunikacji, słownictwa i języka, zachęcanie dzieci do czytania książek, wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez kontakt z książką, rozwijanie ekspresji ruchowej i plastycznej w powiązaniu z literaturą. Podczas zajęć uczniowie czytają bajki, baśnie, wierszy, i inne teksty kultury ukazujące świat wartości, przyjaźni, uczące empatii, wrażliwości, okazywania uczuć.  Dzieci biorą  udział w akcjach związanych z popularyzacją czytania wśród dzieci m.in. Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Głośnego Czytania, Książka pod każdą choinką, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Uczestniczą w zajęciach czytelniczych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Program realizowany jest z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej.

2. „Spotkanie z przyrodą” autor: Joanna Mierzwiak

Projekt edukacyjny w gimnazjum

 1. „Klasyka polskiego kina” osoby realizujące: Kamila Czop-Sasin, Anna Kwiatkowska, Artur Siedlec, Donata Wilczyńska- koordynator projektu

Program doradztwa zawodowego

„Ja jako przyszły pracownik” autor: Hanna Sońta

Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Proponowane w programie zagadnienia pozwolą uczniom na lepsze przyjrzenie się sobie, swoim umiejętnościom i ograniczeniom, zainteresowaniom i cechom osobowościowym- ważnym szczególnie
w momentach podejmowania decyzji. Uczniowie będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia
o przyszłości zawodowej  z realiami szkolnictwa i rynku pracy  a w efekcie tego podjąć trafną decyzję
o dalszej drodze kształcenia.

Głównymi celami programu są:

 • Rozwijanie wiedzy o własnej osobie, swoich potrzebach, możliwościach, cechach, predyspozycjach
 • Rozwijanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania
 • Kształtowanie szacunku, pozytywnej postawy wobec do pracy
 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, zasadach poruszania się po rynku pracy
 • Dostarczanie informacji o systemie szkolnictwa w Polsce i ofercie szkół
 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami
 • Zaplanowanie osobistej ścieżku rozwoju