Innowacje realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w roku szkolnym 2016/2017:


tytuł: „Zawodowcy są wśród nas”
osoby prowadzące: Joanna Mierzwiak, Robert Korzeniowski
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Cele:
– poznanie i poszerzenie wiedzy na temat wybranych zawodów;
– poznanie wieloetapowości pracy, technologii i narzędzi;
– dostarczanie ogólnych wiadomości, rozbudzanie zainteresowań;
– gromadzenie nowych doświadczeń.
Zdjęcie- Poznajemy zawód kaflarza.
praca-kaflarza-kaflarnia-1

tytuł: „Bajeczka terapeutyczna i relaksacyjna w pracy edukacyjnej i terapeutycznej”
osoby prowadzące: Joanna Mierzwiak, Regina Korzeniowska
Szkoła Podstawowa Specjalna

Cele: Innowacja jest realizowana od VI 2016 w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym  intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz podczas zajęć dydaktycznych z uczniami ZET. Cele realizowane to przede wszystkim aktywizowanie uczniów do rozumienia własnych i cudzych emocji, motywowanie ich do nauki i działania. Podczas ćwiczeń wykorzystywano bajeczki terapeutyczne i bajeczki relaksacyjne jako element wspomagający działania terapeutyczne. Bajeczki stosowano podczas wyjaśniania różnych relacji międzyludzkich, do wyjaśniania zjawisk i czynności życia codziennego, wyjaśniania sytuacji trudnych i problemowych, a także różnych sytuacji stresowych w życiu dzieci i uczniów.

Zdjęcie – Bajeczka relaksacyjna o kotku.

bajeczka-terapeutyczna-1


tytuł: „W krainie pór roku
osoba prowadząca: Anna Markowska
Szkoła Podstawowa Specjalna

Cele: W trakcie zajęć wykorzystuję metodę porannego kręgu do pobudzania wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, które odnoszą się do świata przyrody. Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Żywiołem przypisanym jesieni jest powietrze, które silnie pobudza aktywność i zmysły dzieci. W czasie „porannego kręgu” spotykamy się z dziećmi jak najpełniej, przynosząc im poczucie bezpieczeństwa, ofiarowując przyjemność i zadowolenie.

Zdjęcie- żywioły jesieni.

zywioly-jesieni


tytuł: „Otwieram się na czytanie –zastosowanie metody symultaniczno –sekwencyjnej w pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi”

osoba prowadząca: Regina Korzeniowska

Innowacja jest realizowana od I 2017 w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych. Realizowane cele to:  stymulowanie rozwoju poznawczego i ruchowego, aktywizowanie do poznawania i wymawiania samogłosek, utrwalanie znajomości poznanych samogłosek. Podczas zajęć stosowane są zasady: dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych, stosowanie reguły powtarzanie- rozumienie- nazywanie, wzmacnianie pozytywne. Ćwiczenia rozpoczęto od poznania samogłosek ustnych, wykorzystywano wizualizację integrującą obraz, ruch i dźwięk związany z artykulacją danej samogłoski i wydawaniem dźwięku. Najpierw wprowadzono pojedyncze samogłoski, potem ich sekwencje, następnie sylaby.

in-pedag-regina-symultan-sekwenc


tytuł: „Zastosowanie tutoringu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi”

osoby prowadzące: Regina Korzeniowska, Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta

Cele: Realizację innowacji rozpoczęto w I 2017 w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem głównym oddziaływań jest aktywizowanie uczniów do lepszego poznanie samego siebie oraz rozpoznania własnych talentów, uzdolnień i mocnych stron, a także rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju. Podczas ćwiczeń prowadzono działania uwzględniające wzmacnianie pozytywne, opowiadanie o swoich potrzebach, możliwościach, ale i trudnościach oraz o sytuacjach stresowych. W pierwszym etapie wprowadzania oddziaływań skupiono się na nawiązaniu relacji z uczestnikami i tworzeniu klimatu rozmowy o sobie i swoich potrzebach. Stosowano indywidualizację oraz dostosowywanie komunikatów do możliwości uczniów.


tytuł: „Zastosowanie programu MAKATON we wspomaganiu porozumiewania się”

osoby prowadzące: Regina Korzeniowska, Beata Domagała, Magdalena Serwin

Cele: Innowacja jest realizowana od VI 2016 jako metoda wspomagająca porozumiewanie się w ramach zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celami głównymi realizacji innowacji są przede wszystkim aktywizowanie do mówienia oraz umożliwienie lub poprawa komunikacji z otoczeniem. Program MAKATON jest stosowany jako metoda wspomagająca komunikację, w zakresie nauki podstawowych znaków i symboli, w przypadku dzieci mających poważne trudności w wymowie lub z głębokimi zaburzeniami wymowy. Planowanie oddziaływań dostosowane jest do osoby i jej potrzeb oraz możliwości. Główna zasadą jest duża indywidualizacja.

in-pedag-regina-makaton


 tytuł:  „Apele Dobrego Zachowania (Motywujące)”

osoby prowadzące:  Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta

Cele: Apele Dobrego Zachowania (Motywujące) organizowane są dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Odbywają się raz w miesiącu jako podsumowanie zachowania uczniów w poszczególnych klasach. Uczniowie, którzy przestrzegają ustalonych zasad zostają wyróżnieni przez wychowawców i nagrodzeni na apelu dyplomem oraz gromkimi brawami. Nagrodzeni uczniowie stają się jednocześnie wzorem do naśladowania przez koleżanki i kolegów ze szkoły. Wiemy, iż niektórzy uczniowie mocno się starają, aby otrzymać niebieski dyplom i bardzo nas to cieszy 🙂

20170306_110735


tytuł: „Spróbuj się wyciszyć”

osoba prowadząca: Magdalena Koch

Innowacja „Spróbuj się wyciszyć” realizowana jest od 2016 roku w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Stres jest nieodzownym elementem naszego życia. Pojawiający się w nadmiarze może doprowadzić m.in. do niepowodzeń szkolnych. Głównym celem innowacji jest niwelowanie napięcia emocjonalnego pojawiającego się u uczniów podczas zajęć oraz związanego  z rozwiązywaniem trudniejszych ćwiczeń. Stosowana jako  przerwa śródlekcyjna ma także za zadanie nauczenie uczniów technik relaksacyjnych, które mogą potem wykorzystać w życiu codziennym.


tytuł: „Igłą malowane”  osoba prowadząca: Anna Kwiatkowska


tytuł: „Pasmanteryjne fantazje”  osoby prowadzące: Lucyna Wiszewska, Anna Sobczyńska, Joanna Mierzwiak, Magdalena Serwin


tytuł: „Strategie w komunikacji wspomagającej i alternatywnej w pracy z uczniem”  osoby prowadzące: Beata Domagała, Anna Sobczyńska, Magdalena Serwin, Joanna Mierzwiak, Katarzyna Makuch, Regina Korzeniowska


tytuł: „Słodkie podróże po świecie”  osoby prowadzące: Joanna Mierzwiak, Magdalena Serwin, Lucyna Wiszewska, Anna Sobczyńska, Beata Domagała


tytuł: „Stopa to podstawa”  osoba prowadząca: Dorota Zińska


tytuł: „Zdrowe plecy”  osoba prowadząca: Dorota Zińska


tytuł: „Młodzi wolontariusze”  osoby prowadzące: Hanna Sońta, Małgorzata Burchardt, Joanna Mierzwiak


tytuł: „Moje portfolio”  osoby prowadzące: Hanna Sońta, Małgorzata Burchardt


tytuł: „Igłą malowane”  osoba prowadząca: Anna Kwiatkowska


tytuł: „Zrób to sam- być jak Adam Słodowy”  osoba prowadząca: Robert Korzeniowski


tytuł: „Elektroniczny album wspomnień”  osoba prowadząca: Donata Wilczyńska