WCZESNE WSPOMAGANIE

Oferta edukacyjna »


Jest organizowane od IX 2008 roku dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością od momentu urodzenia do czasu podjęcia edukacji w szkole. WWRD jest organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zakres zajęć dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania narządu ruchu, wzroku lub słuchu, a także umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zespół WWRD wspiera rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, w tym: wsparcie w procesie pełnej akceptacji dziecka, rozpoznawania jego zachowań, ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty, współpracy z instytucjami wspierającymi.

Zajęcia WWRD prowadzą wykwalifikowani terapeuci i specjaliści m.in.: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant, fizjoterapeuta, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Zespół WWRD prowadzi specjalistyczną diagnozę i terapię dziecka dostosowaną do jego potrzeb, opracowuje program terapii z dzieckiem oraz dostosowuje ćwiczenia do możliwości dziecka we współpracy z rodzicami.